CHARRON.beta: Hall of fame - B VV - B VVall - B OP - Charronde - Speed.Charron - Δ.Charron - Verste buitenlanding
BERICHT VAN DE JURY

02-06-2020 -- Wegens de coronamaatregelen worden vluchten gevlogen tussen 13 maart en 5 juni niet opgenomen in de Challenge "België". De Challenges "buitenland" worden onderbroken vanaf 13 maart tot en met het weekend volgend op de opening van de Belgische grenzen.

Privacy Policy

Privacyverklaring Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs

De privacyverklaring die alle leden van de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs dienen te onderschrijven, is te vinden in volgend document:

LVZC privacyverklaring

Voor de website LVZC.BE

De Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw (LVZC) eerbiedigt de privacy van de internetgebruikers overeenkomstig de geldende wetgeving.

De persoonsgegevens van de internetgebruiker die via de website vandeLVZC (www.lvzc.beof www.zweefvliegen.be) en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten worden meegedeeld aan deLVZC, worden verwerkt voor de volgende doeleinden: behandeling van de aanvragen van de internetgebruiker voor informatie,toegang voor medewerkers van de ATO en CAMO+,en eventueel voor de organisatie van wedstrijden en/of activiteiten.

De gegevens die de gebruiker van www.lvzc.be (en de daaraan gekoppelde domeinen zweefvliegen.be en zweefvliegen.vlaanderen)ingeeft, worden door de LVZC verwerkt in een bestand. De gegevens dienen louter voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan derden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd.

De leden die dat wensen, kunnen op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de database diede LVZCvzw heeft aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naarLVZC vzwmet duidelijke vermelding van naam en e-mailadres, om de schrapping te bekomen.

Deze site maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van uw aanmeldingsgegevens op de afgesloten gedeelten van de website. Verder wordt Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van het aantal bezoekers op de site. Voor meer informatie over de gegevens die Google verzamelt, en hoe je deze cookies kan uitschakelen, kan je terecht op de privacypagina van Google.

Op de homepagina worden gegevens van de Facebookpagina en/of -groep van de LVZC en Instagram weergegeven. Facebook verzamelt mogelijks gegevens over uw bezoek aan onze website. Het privacybeleid van Facebook kan je hier raadplagen.

Voor deelname aan de Charron.line wedstrijd

Alle leden van de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs (LVZC) kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan de Charron wedstrijd. Een aanmelding geldt voor het lopende jaar, er is geen automatische vernieuwing naar het volgende jaar.

Deelnemers van minder dan 16 jaar op het ogenblik van registratie dienen via de club waarbij ze zijn aangesloten een schriftelijke, ondertekende toelating over te maken aan de LVZC waarin de ouders of voogd zich akkoord verklaart met deze privacy policy.

Voor de organisatie van de Charron wedstrijd houdt de organisatie de volgende persoonsgegevens bij :

De organisatie van de Charron wedstrijd gaat na of de deelnemers die zich aanmelden eveneens lid zijn van de LVZC, zoniet worden ze geweigerd en worden hun aanmeldgegevens gewist.

Alle persoonsgegevens van de deelnemers die voor de Charron wedstrijd worden bijgehouden zijn publiek toegankelijk behalve geboortedatum en E-mail adres.

Alle gegevens van de Charron wedstrijd worden opgeslagen op servers in de Europese Unie, maar de publiek toegankelijke data kunnen van over de hele wereld geconsulteerd worden.

Alle opgeladen gegevens van de Charron wedstrijd worden bijgehouden en blijven publiek toegankelijk zolang de Charron wedstrijd binnen de schoot van de LVZC wordt georganiseerd. Na het afsluiten van het wedstrijdjaar worden persoonsgegevens niet meer geactualiseerd.

Wie persoonsgegevens wenst te laten corrigeren kan hiervoor contact opnemen met de Charron organisatie opwebmaster@lvzc.be .

Copyright © 2003- - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs